Regulamin portalu internetowego okKoala.com

DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego okKoala.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników okKoala.com
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
  1. Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą NIGRIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres ul. SŁAWIŃSKA, nr 6, lok. 807, miejsc. WARSZAWA, kod 01-218, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808806, posiadającą NIP: 527-290-88-16 oraz numer identyfikacyjny REGON: 384634106, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł opłaconym w całości.
  2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy okKoala.com działający pod adresem internetowym https://okkoala.com prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
  4. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Kampanii – należy przez to rozumieć przeprowadzenie przez Serwis badania odporności firmowych adresów e-maili użytkownika na ataki phishing’owe w sposób opisany w niniejszym regulaminie i zgodny z rodzajem wybranej kampanii.
  6. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
  7. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.
  8. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.
  9. Raporcie – należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzony w ramach działania Serwisu i zgodny z wybraną przez Użytkownika Kampanią.
  10. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.
  11. Wersji Konta – należy przez to rozumieć zbiór funkcjonalności, do których dostęp ma określone Konto Użytkownika.
  12. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
  13. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
  14. Licencji – należy przez to rozumieć ilość licencji, które przysługują Użytkownikowi odpowiadają ilości pracowników, których dane użytkownik może wprowadzić do systemu jako pracowników danej organizacji i poddawać ich tworzonym Kampanią.
  15. Global Adminie lub Głównym Administratorze – należy przez to rozumieć Konto, które jest pierwszym utworzonym Użytkownikiem dla danej firmy / organizacji i może tworzyć nowe konta Użytkowników w danej firmie / organizacji.
  16. Administratorze – jest to Główny Administrator oraz każdy Użytkownik przez niego stworzony z uprawnieniami pozwalającymi zalogować się do Konta w części administracyjnej.
  17. Konto Demo – należy przez to rozumieć Konto utworzone przez Operatora dla Użytkownika w celach promocyjnych i testowych.
  18. Materiałach Szkoleniowych – należy przez to rozumieć szablony wiadomości emailowych wykorzystywane w Kampaniach lub szkoleniach oraz wszelkiego rodzaju szkolenia dostępne w modułach szkoleniowych Serwisu.
  19. okKoala Personal – należy przez to rozumieć typ konta w Serwisie, którym posługuje się pracownik Użytkownika, a jego działanie określa regulamin konta okKoala Personal.
  20. Supporcie lub Pomocy Technicznej – należy przez to rozumieć pomoc techniczną, która dostępna jest dla każdego Użytkownika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie. Zakres, czas reakcji i ogólne warunki Pomocy Technicznej są zależne od pakietu Supportu wykupionego przez Użytkownika. Informacje o pakietach Supportu dostępne są na stronach internetowych Serwisu. Informacje o aktualnym pakiecie Supportu Użytkownik może znaleźć w swoim Panelu Klienta.
  21. Okresie abonamentowym - należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki została uiszczona opłata przez Użytkownika.
  22. Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą zakres funkcjonalności oraz ceny licencji nabywanych w Serwisie. Dostępny pod adresem: https://okkoala.com/pl/pricing.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.

 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.

 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę badania bezpieczeństwa informatycznego polegającego na przeprowadzeniu badania odporności firmowych adresów e-maili użytkownika na ataki phishing’owe poprzez:

  1. Wysłanie przez Operatora wiadomości e-mail udających phishing na firmowe adresy e-mailowe wskazane przez Użytkownika;

  2. Monitorowanie statystyk otwierania wiadomości i klikania w zawarte w nich linki, przyciski, odnośniki, itd.;

  3. Szkolenie online dla osób poddanych Kampanii;

  4. Przygotowanie raportu przedstawiającego zebrane statystyki i dane adekwatne do wybranej przez Użytkownika Kampanii.

 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie, otrzymali dostęp do Konta stworzonego przez Administratora Konta lub ich konto zostało utworzone przez Global Admina firmy.

 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

 7. Funkcjonalności dostępne w każdej oferowanej przez Operatora Wersji Konta umieszczane są na stronach internetowych Serwisu.

 8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:

  1. Procesor 2.8 GHz
  2. Pamięć RAM: 4 GB
  3. Łącze internetowe o przepustowości 5Mb/s
  4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową wspierającą technologię Webkit.
 9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 11. Operator ma prawo monitorować działania Użytkownika podczas korzystania z Serwisu i zbierać dane ilościowe w celu prowadzenia statystyk i doskonalenia Serwisu.

 12. Użytkownik zobowiązany jest do dodania domen wysyłkowych do listy zaufanych nadawców wiadomości po stronie używanego serwera pocztowego w celu prawidłowego przeprowadzenia Usługi. Jeżeli Użytkownik nie wykona danego zadania to Operator nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi oraz wszelkie niedogodności wynikające z niezastosowania się Użytkownika do niniejszego wymogu.

 13. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt ciągłego rozwoju i ulepszana oferty Serwisu, dodawania nowych funkcjonalności, modułów użytkowych i wprowadzania zmian wizualnych będących następstwem dodawanych usprawnień. Wymienione zmiany rozwojowe będą skutkować zwiększeniem możliwości Serwisu, co będzie traktowane jako korzyść dla Użytkownika. Następstwem wymienionych usprawnień będzie konieczność dostosowywania niniejszego Regulaminu do wprowadzonych zmian, co będzie dokonywane przez Operatora.

REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze otrzymania od Operatora wiadomości e-mail zawierającej link do nadania Hasła do Konta Użytkownika. Drugą metodą rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze otrzymania od Operatora wiadomości e-mail zawierającej informację o możliwości uwierzytelnienia poprzez Azure Active Directory.
 3. Nadanie hasła do Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z aktywacją Konta i uzyskaniem dostępu do Serwisu.
 4. W celu przeprowadzenia Kampanii i korzystania z Systemu Użytkownik musi posiadać aktywne Konto.
 5. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła lub przy użyciu Azure Active Directory.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług, jeżeli zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.
 9. Konto Użytkownika jest ważne przez 365 dni od daty jego założenia lub ostatniej opłaconej faktury. Jeżeli użytkownik chce zachować wszystkie zebrane dane w okresie ważności Konta po jego wygaśnięciu, to musi pobrać wspomniane dane na własne nośniki pamięci, w okresie maksymalnie 30 dni po wygaśnięciu ważności konta. Funkcjonalność umożliwiająca eksport danych dostępna jest tylko w wybranych Wersjach Konta.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika oraz wszystkich powiązanych z nim danych i informacji, jeżeli konto utraciło ważność na podstawie postanowień regulaminu zapisanych w ustępie 9 powyżej.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  4. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
  6. Użytkownik tworząc samodzielnie Materiały Szkoleniowe oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich użytych w nich materiałów oraz nie narusza w nich praw osób trzecich w tym: praw autorskich, znaków towarowych, logotypów etc.;
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego, osobistego i zgodnego z niniejszym Regulaminem;
  8. przeprowadzania Kampanii tylko i wyłącznie na osobach przez niego zatrudnianych i podawania danych, do których jest uprawniony.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Odpowiedzialność za naruszenia o których mowa między innymi w punktach 4 - 6 spoczywa na Użytkowniku i Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 9. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 11. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie i jest świadomy, iż zapłacone przez niego środki pieniężne nie podlegają w omówionej sytuacji zwrotowi.
 12. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 13. Użytkownik ma prawo do przeprowadzenia określonej ilości Kampanii zgodnej z Wersją Konta, do której zakupił dostęp.
 14. Pracownik, na którym przeprowadzana jest Kampania, nie może zostać poddany kolejnej Kampanii przed końcem poprzedniej.
 15. Użytkownik ma prawo do wprowadzenia do systemu danych swoich pracowników w ilości zgodnej z ilością zakupionych Licencji. Ma również prawo do wymiany danych, czyli usunięcia i dodania nowych użytkowników w ilości równej 5% (pięciu procentom) zakupionych Licencji w każdym miesiącu ważności Konta.
 16. Użytkownik korzystający z Konta Demo może korzystać ze wszystkich udostępnionych mu funkcjonalności. Jego konto ważne jest przez 14 dni i Operator nie ma obowiązku przechowywania zebranych danych z Kampanii przeprowadzonych przez takiego Użytkownika przez okres dłuższy, niż okres ważności Konta. Konto Demo służy tylko i wyłącznie celom promocyjnym i zapoznawczym. Nie ma na celu zaspokoić wszystkich wymagań Użytkownika i nie upoważnia go do wystosowania jakichkolwiek roszczeń w stronę Operatora. Użytkownicy Konta Demo korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 17. Użytkownik poprzez dobrowolne zainstalowanie Pluginu okKoala dla swojego klienta pocztowego akceptuje jego działanie. W szczególności fakt przekazywania zgłoszonych wiadomości (bez załączników) do centrum analitycznego Operatora.
 18. Prawo do wyrażenia akceptacji Regulaminy po stronie Użytkownika posiada Główny Administrator oraz każdy inny utworzony przez niego Użytkownik z uprawnieniami Administratora.

OPŁATY

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne.
 2. Opłacie podlega dostęp do Serwisu i funkcjonalności zgodnych z wybraną przez Użytkownika Wersją Konta oraz dodatkowe Usługi oferowane przez Operatora, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp.
 3. Ceny licencji są dostępne na stronach internetowych Serwisu. Operator może również ustalać ceny indywidualnie z każdym Użytkownikiem.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zakupić dodatkowe Licencje, Operator jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania stosownej informacji potwierdzającej zakup od Użytkownika i otrzymania niezbędnych danych, przesłać do Użytkownika fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator w przeciągu 7 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT oraz prześle ją na kontaktowy adres email użytkownika.
 5. Nieuiszczenie opłaty w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie odblokowaniem tego dostępu w przeciągu 3 dni roboczych. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 6. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie zwiększenie dostępnej liczby Licencji przypisanych do Konta Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na użyty przez niego podczas rejestracji adres e-mailowy oraz w Panelu Użytkownika w Systemie okKoala.
 8. Użytkownik ma możliwość nabywania dodatkowych Materiałów Szkoleniowych umieszczonych w Serwisie i odpowiednio oznaczonych jako materiały dodatkowo płatne, poprzez Serwis, kontakt z opiekunem konta lub Supportem. W terminie do 7 dni roboczych od jednoznacznego potwierdzenia chęci zakupu zostanie wystawiona faktura VAT PROFORMA, a zakupione Materiały Szkoleniowe zostaną przypisane do konta w momencie uiszczenia płatności wynikającej z dostarczonej faktury VAT PROFORMA. Operator w przeciągu 7 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT oraz prześlę ją na kontaktowy adres email.
 9. Pakiety Pomocy Technicznej nabywane są na okres minimum 30 dni, a maksymalnie na cały okres ważności konta. Użytkownik decydując się na zakup zobowiązany jest jednoznacznie zakomunikować swoje intencje poprzez wiadomość email lub zgłoszenie wystosowane z poziomu Systemu. Operator jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania stosownej informacji potwierdzającej zakup od Użytkownika i otrzymania niezbędnych danych, przesłać do Użytkownika fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty, nabyte Usługi zostaną przypisane do konta Użytkownika. Operator w przeciągu 7 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT oraz prześlę ją na kontaktowy adres email.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Oprogramowanie jest udostępniane Klientowi na zasadzie licencji "tak jak jest", ze wszystkimi wadami i usterkami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Operator wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Oprogramowania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, sposobu działania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Operator nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Oprogramowanie spełni wymagania Klienta, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilne lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy dostępności, wydajności lub niezawodności, będzie wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów.
 2. W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek użycie, przerwę, opóźnienie lub niemożność użycia oprogramowania, utracone przychody lub zyski, opóźnienia, przerwę lub utratę usług, biznesu lub wartości firmy, utratę lub uszkodzenie danych, straty wynikające z awarii systemu lub usługi systemowej, nieprawidłowego działania lub wyłączenia, brak dokładnego transferu, odczytu lub przekazania informacji, brak korekty, aktualizacji lub dostarczenia prawidłowych informacji, niekompatybilność systemu lub dostarczenie nieprawidłowych informacji o kompatybilności, naruszenia bezpieczeństwa systemu lub jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte przez Klienta w oparciu o wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Oprogramowania.
 3. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Operatora na mocy lub w związku z Umową lub jej przedmiotem, na mocy jakiejkolwiek teorii prawnej lub słuszności, w tym naruszenia Umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności i w inny sposób, nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta Operatorowi na mocy Umowy w zamian za udzieloną licencję lub świadczoną usługę.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Operatorem może podawać dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Operator informuje, że potencjalnymi odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 8. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 11. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 13. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 14. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.
 15. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do:
  1. Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
  2. Do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

PLIKI COOKIES

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  3. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  4. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wszystkie informację personalne podane przez Użytkownika w Systemie, w tym podczas tworzenia Kampanii oraz wszystkie informację zebrane podczas przeprowadzania Kampanii. Dalej wszystkie te dane zwane są „Danymi osobowymi”.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 5. Operator zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia by:
   1. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
   2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 6. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 7. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   3. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 8. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 9. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług Podprocesora.
 10. Lista aktualnych Podprocesorów z którymi współpracuje Operator:
  1. Microsoft Azure - Microsoft Ireland - South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irlandia,
  2. Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, ATTN: AWS EMEA Legal,
  3. Digitalocean LLC - 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States;
 11. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Operatorze.
 12. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.
 13. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas ważności Konta. Nieprzedłużenie ważności konta przez Użytkownika uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych. Po 30 dniach od wygaśnięcia ważności Konta Użytkownika Operator usunie wszelkie zgromadzone dane, w tym Dane osobowe.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@okkoala.com lub na adres korespondencyjny: ul. SŁAWIŃSKA, nr 6, lok. 807, miejsc. WARSZAWA, kod 01-218, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres contact@okkoala.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres contact@okkoala.com.
 2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres contact@okkoala.com.
 5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałych części niniejszego Regulaminu, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z ich warunkami.
 8. Wszyscy Użytkownicy będący konsumentami niezależnie od miejsca ich zamieszkania i miejsca konsumpcji usługi uznają, iż przepisy państwa Polskiego będą miały zastosowanie do każdego roszczenia, powództwa lub sporu Użytkownika pozostającego w związku z niniejszym Regulaminem, we wszystkich przypadkach (tj. w przypadku konsumentów oraz innych podmiotów prawa) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że jego roszczenie podlegać będzie rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Rzeczpospolitej Polskiej oraz że prawo polskie reguluje niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia z nim związane bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.
 9. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.